Cenník pokút

DRUH POKUTY VÝŠKA POKUTY V EUR PRÍJEMCA POKUTY POPLATOK PRE CARRIVEDERCI
Prenajímateľ sa nedostaví na miesto odovzdania v dohodnutý čas t. j. omešká sa viac ako 30 minút (→bod 8.15 VOP); v prípade, že sa prenajímateľ nedostaví vôbec, je povinný uhradiť maximálnu výšku zmluvnej pokuty 20,- EUR/každá začatá hodina; maximálna výška zmluvnej pokuty 100,- EUR užívateľ 5,- EUR
Ak Vozidlo nebolo odovzdané v stave podľa bodu 8.19 VOP 50,- EUR užívateľ 5,- EUR
Ak sa v dôsledku porušenia povinnosti Prenajímateľa Vozidlo stane v priebehu trvania Nájomnej zmluvy nespôsobilé k ďalšej prevádzke na pozemných komunikáciách (predovšetkým vtedy, ak Prenajímateľ odovzdá Vozidlo v nezodpovedajúcom technickom stave, ktorý Užívateľ nemohol laicky rozpoznať) (→bod 8.21 VOP) 50,- EUR užívateľ 5,- EUR
Ak Vozidlo nebolo odovzdané s vybavením/podkladmi podľa bodu 8.20 VOP 30,- EUR užívateľ 5,- EUR
Prenajímateľ zruší (stornuje) nájom menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom odovzdania Vozidla (→bod 8.8 VOP) 25 % z Nájomného užívateľ 5,- EUR
Užívateľ zruší (stornuje) nájom viac než 3 dni a menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom odovzdania Vozidla (→bod 8.25 VOP) 25 % z Nájomného prenajímateľ 5,- EUR
Užívateľ zruší (stornuje) nájom viac než 1 deň a menej ako 3 dni pred dohodnutým termínom odovzdania Vozidla (→bod 8.25 VOP) 50 % z Nájomného prenajímateľ 5,- EUR
Užívateľ zruší (stornuje) nájom menej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom odovzdania Vozidla (→bod 8.25 VOP) 100 % z Nájomného prenajímateľ 0,- EUR
Užívateľ sa nedostaví na miesto odovzdania Vozidla ani do 30 minút po dohodnutej dobe odovzdania (→bod 8.13 VOP) 100% z Nájomného + 20 EUR za prvú začatú hodinu prenajímateľ 5,- EUR
Užívateľ sa dostaví k prevzatiu, ale poruší povinnosť podľa bodu 8.12 VOP dostaviť sa v stave, v akom možno v súlade s právnymi predpismi riadiť Vozidlo (→bod 8.13 VOP) 100% z Nájomného prenajimateľ 0,- EUR
Užívateľ nevráti Vozidlo ani do 30 minút po uplynutí dohodnutej doby trvania nájmu (→bod 8.29 VOP) 20,- EUR/každá začatá hodina; maximálna výška zmluvnej pokuty 80,- EUR prenajimateľ 5,- EUR
Užívateľ nevráti Vozidlo v stave, v akom ho prevzal, a to konkrétne v rozpore s bodom 8.19 písm. a), b), f) alebo g) VOP vrátane poškodenia interiéru alebo exteriéru (→bod 8.30 VOP) 20,- EUR + náklady na opravu prenajimateľ 5,- EUR
Užívateľ prekročí povolený denný limit najazdených kilometrov (→bod 8.34 VOP) 0,20 EUR za každý, aj začatý km navyše prenajimateľ 5,- EUR
Užívateľ poruší povinnosť vrátiť Vozidlo s príslušným množstvom paliva (ak nebude dohodnuté niečo iné, tak s plnou nádržou) (→bod 8.31 VOP) cena paliva  + 5,- EUR prenajimateľ 5,- EUR
Užívateľ poruší povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú prevádzku na pozemných komunikáciách a jej podmienky (→bod 8.32 VOP) pokuta + 5,- EUR prenajimateľ 5,- EUR
Užívateľ poruší povinnosť užívať Vozidlo v súlade so stanovenými podmienkami uvedenými v bode 8.23 VOP (→bod 8.33 VOP) 20,- EUR prenajimateľ 5,- EUR