Všeobecné obchodné podmienky - Carrivederci

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Carrivederci je online platforma pre zdieľanie vozidiel medzi osobami.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy, vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi Carrivederci, Užívateľom a Prenajímateľom pri používaní Služby, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy.

2. VÝKLAD POJMOV

2.1 Pojmy definované v týchto VOP majú v Zmluve a týchto VOP nasledovný význam, pokiaľ vo VOP alebo v Zmluve nie je výslovne uvedené inak.

2.1.1. Aplikácia – je aplikácia (program) vyvinutá Carrivederci, ku ktorej Carriverdci vykonáva majetkové práva v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie Licencie a prostredníctvom ktorej je možné využiť Službu;

2.1.2. Carrivederci – spoločnosť Carrivederci, j.s.a., so sídlom Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, IČO: 51 023 393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 22/B. Aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na internetovej stránke www.carrivederci.com;

2.1.3. Cenník poplatkov a pokút – je zoznam poplatkov a pokút, ktoré sú Užívatelia a Prenajímatelia povinní hradiť, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a nachádza sa na stránke www.carrivederci.com. Cenník poplatkov a pokút je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Nájomnej zmluvy;

2.1.4. Licencia_- znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie, územne obmedzenú na geografické územie Európy, s výnimkou štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (→článok 7 VOP);

2.1.5. Nájomné – je finančná čiastka, ktorú sa Užívateľ zaväzuje uhradiť za nájom Vozidla. Výška Nájomného je stanovená vždy pre konkrétne Vozidlo;

2.1.6. Nájomná zmluva – je zmluva o rezervácii a nájme Vozidla, ktorá je uzatváraná medzi Užívateľom a Prenajímateľom v elektronickej podobe prostredníctvom Aplikácie a ktorej niektoré podmienky stanovia tieto VOP;

2.1.7. Občiansky zákonník – znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

2.1.8. Odmena – je finančné plnenie, ktoré je Prenajímateľ povinný uhradiť Carrivederci za sprostredkovanie podľa Zmluvy (→článok 12 VOP);

2.1.9. Poistná zmluva – je rámcová poistná zmluva, ktorú uzatvára Carrivederci za účelom poistenia Vozidiel pre prípad vzniku škody v priebehu trvania Nájomnej zmluvy, vrátane akýchkoľvek doplnkových podmienok, všeobecných podmienok a iných súvisiacich dokumentov;

2.1.10. Prenajímateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v systému Carrivederci ako osoba, ktorá ponúka Vozidlo k užívaniu (ďalej v Aplikácii tiež ako Majiteľ);

2.1.11. Prístupové údaje – znamená unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Záujemcom do Aplikácie pri Registrácii;

2.1.12. Registrácia – je elektronická registrácia realizovaná v rámci Aplikácie, ktorú bližšie popisuje Článok 4 VOP;

2.1.13. Služba – je služba Carrivederci spočívajúca v tom, že umožní Užívateľovi použiť Aplikáciu a v rámci nej si vyhľadať zo sprístupnených informácií Vozidlo, ktoré má záujem si prenajať, a Prenajímateľovi umožní jeho Vozidlo prostredníctvom Aplikácie ponúknuť k užívaniu všetkým Užívateľom, a taktiež umožní uzatvorenie vlastnej Nájomnej zmluvy. Súčasťou Služby sú taktiež garancie poskytované zo strany Carrivederci, ako i možnosť využiť Carrivederci ako prostredníka pri riešení sporov medzi Užívateľom a Prenajímateľom. Podrobnejší popis Služby obsahujú tieto VOP;

2.1.14. Užívateľ – je fyzická osoba, ktorá sa spôsobom uvedeným v týchto VOP zaregistruje ako osoba so záujmom o užívanie Vozidla. Pokiaľ to Aplikácia umožní, môže byť Užívateľom i právnická osoba, ktorá však bude môcť užívať Služby iba prostredníctvom konkrétnej fyzickej osoby, ktorá bude registrovaná spôsobom a postupom obsiahnutým v Aplikácii (ďalej v Aplikácii taktiež ako Nájomca);

2.1.15. Užívateľský účet – je časť Aplikácie, ktorá je každému jednému Užívateľovi a Prenajímateľovi zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

2.1.16. VOP – sú tieto Všeobecné obchodné podmienky pre použitie služby Carrivederci;

2.1.17. Vozidlo – je motorové vozidlo, prípadne iný dopravný prostriedok, ktorý Prenajímateľ ponúka k užívaniu v rámci Služby a ktorého vlastnosti a kvality sú opísané (na základe informácií uvedených Prenajímateľom) v Aplikácii (ďalej v Aplikácii taktiež ako Auto);

2.1.18. Web – je internetová stránka www.carrivererci.com (v rôznych jazykových mutáciách), kde sa nachádza okrem iného taktiež Aplikácia;

2.1.19. Záujemca – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem stať sa Užívateľom a/alebo Prenajímateľom;

2.1.20. Záloha – je finančná čiastka, ktorú je Užívateľ povinný uhradiť ako zálohu pred uzatvorením Nájomnej zmluvy, ktorej použitie ďalej popisujú tieto VOP (→bod 6.3 a článok 8 VOP);

2.1.21. ZOÚ – znamená zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.1.22. ZPPV – znamená zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.1.23. ZCP – znamená zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.1.24. Zmluva – je zmluva o použití služby Carrivederci, uzatvorená medzi Záujemcom a Carrivederci prostriedkami komunikácie na diaľku, ktorej predmetom je používanie Služieb, kedy konkrétne práva a povinnosti vyplývajú podľa toho, či Záujemca uzatvoril zmluvu s úmyslom stať sa Prenajímateľom alebo Užívateľom;

2.1.25. Zmluvné strany – je označenie pre Carrivederci a Záujemcu (resp. následne Užívateľa alebo Prenajímateľa) ako zmluvné strany Zmluvy.

3. SLUŽBA CARRIVEDERCI

 

3.1 Carrivederci vyvinul Aplikáciu prostredníctvom ktorej môžu Prenajímatelia ponúkať k užívaniu Vozidlá a Užívatelia si môžu tieto vozidlá prezerať, zoznámiť sa s informáciami o Vozidlách a ich dostupnosti, ktoré poskytol Prenajímateľ, prípadne s ďalšími informáciami, ktorú budú uvedené v Aplikácii. V prípade záujmu o užívanie konkrétneho Vozidla Užívateľ s využitím Aplikácie uzavrie Nájomnú zmluvu a v súlade s ňou si Vozidlo vyzdvihne a po použití ho opäť vráti Prenajímateľovi.

3.2 Vzťah medzi Carrivederci a Užívateľom je tzv. inominátnou zmluvou, ktorého obsahom sú práva a povinnosti uvedené v týchto VOP. Carrivederci nepožaduje od Užívateľa za použitie Služby žiadnu odmenu.

3.3 Vzťah medzi Carrivederci a Prenajímateľom je zmluvou o sprostredkovaní, na základe ktorej sa Carrivederci zaväzuje umožniť Prenajímateľovi uzavrieť Nájomnú zmluvu, a to prostredníctvom Aplikácie.

3.4 V rámci Služby Carrivederci garantuje Užívateľovi predovšetkým možnosť využiť proces sprostredkovania nájmu Vozidla prostredníctvom Aplikácie podľa týchto VOP. Súčasťou Služby však nie je fyzická kontrola technického stavu Vozidla.

3.5 Carrivederci rámcovo určuje podmienky Nájomnej zmluvy, nevystupuje však v žiadnom prípade ako účastník ani ako vedľajší účastník Nájomnej zmluvy, z Nájomnej zmluvy pre neho nevyplývajú žiadne práva ani povinnosti, s výnimkou prijímania úhrady Nájomného, zmluvných pokút a/alebo finančných čiastok zodpovedajúcich spôsobenej škode či iných platieb, ak tak stanovia tieto VOP alebo Cenník poplatkov a pokút.

3.6 Prístup do Aplikácie a prehliadanie jej obsahu je možné i bez Registrácie. Nájomnú zmluvu však možno uzatvoriť výhradne prostredníctvom zriadeného funkčného Užívateľského účtu. Carrivederci je oprávnený obsah Služby a jej poskytovanie kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo i kompletne ukončiť bez poskytnutia náhrady.

4. REGISTRÁCIA

4.1 Pre začatie používania Služby je nevyhnutné najskôr využiť Aplikáciu. Každý, kto využije Aplikáciu, tým vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Prostredníctvom Aplikácie vykoná Záujemca Registráciu, ktorá je podmienkou pre užívanie Služby. Jedna osoba môže byť súčasne registrovaná ako Užívateľ aj ako Prenajímateľ, registračný proces je však oddelený.

4.2 Užívateľom alebo Prenajímateľom sa môže stať iba osoba, ktorá:

a) dovŕšila vek 18 rokov;

b)má plnú spôsobilosť na právne úkony;

c) nebola v posledných 10 rokoch uznaná vinnou alebo nebol jej právoplatne uložený trest za úmyselnú majetkovú trestnú činnosť alebo akúkoľvek trestnú činnosť v doprave, predovšetkým v súvislosti so spôsobením dopravnej nehody;

d)nie je v úpadku, exekúcii alebo inej obdobnej situácii, ktorá by znemožnila alebo výrazne sťažila jej schopnosť plniť záväzky plynúce z Nájomnej zmluvy.

Pokiaľ je Prenajímateľom právnická osoba, podmienky podľa písm. a), b) a c) tohto bodu VOP sa nepoužijú.

4.3 Užívateľom sa môže popri podmienkach uvedených v bode 4.2 VOP stať výlučne osoba, ktorá je držiteľom platného vodičského oprávnenia v súlade so ZCP (vždy na tú kategóriu Vozidla, ktoré má záujem užívať) a nesmie jej byť zakázané riadenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky či na inom území, na ktorom má záujem Vozidlo užívať (čím sa rozumie i územie prevzatia a odovzdania Vozidla).

4.4 Registrácia spočíva v zadaní údajov, ktoré sú pre Carrivederci požadované prostredníctvom Aplikácie, v ich odoslaní Carrivederci a potvrdení Registrácie zo strany Carrivederci. Pred odoslaním vyššie uvedených údajov je Záujemca povinný potvrdiť, že sa oboznámil s (i) VOP, tieto si riadne a zodpovedne prečítal, ich obsahu porozumel, sú mu známe všetky práva a povinnosti, ktoré VOP upravujú, a súhlasí s tým, aby sa VOP stali neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a (ii) Cenníkom poplatkov a pokút, tento si riadne a zodpovedne prečítal, jeho obsahu porozumel, berie na vedomie v ňom uvedené podmienky a výšky pokút a poplatkov, a súhlasí s tým, aby sa Cenník poplatkov a pokút stal neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Registráciu je zásadne možné vykonať i prostredníctvom Facebook účtu alebo Google účtu.

4.5 Záujemca, ktorý sa má záujem registrovať ako Prenajímateľ, je ďalej povinný uviesť informácie o Vozidle, ktoré má záujem prostredníctvom Aplikácie ponúknuť k užívaniu, a to v rozsahu, v akom budú tieto informácie vyžadované Aplikáciou. Ak nebude v Aplikácii uvedené niečo iné, budú spravidla požadované nasledovné informácie:

a) IBAN (číslo bankové účtu) pre príjem Nájomného;

b) výrobca Vozidla a typ;

c) rok výroby Vozidla;

d) výkon motora;

e) palivo;

f) typ prevodovky;

g) VIN kód Vozidla;

h) aktuálny počet najazdených kilometrov;

i) počet miest (počet osôb, ktoré je možné a dovolené vo Vozidle prepravovať);

j) zvláštne požiadavky alebo obmedzenia na užívanie Vozidla;

k) požadované Nájomné;

l) dostupnosť Vozidla (informácie o tom, kedy je Vozidlo zvyčajne k dispozícii);

m) zvyčajné miesto, kde sa vozidlo nachádza.

4.6 Záujemca, ktorý má záujem registrovať sa ako Užívateľ, je povinný zadať údaje o platobnej karte vyžadované Aplikáciou (napr. číslo platobnej karty a pod.). Pre overenie platobnej karty bude následne vykonaná mikrotransakcia, t. j. prevod finančnej čiastky v maximálne výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Uvedená finančná čiastka bude po úspešnej realizácii mikrotransakcie vrátená na účet Užívateľa v lehote 14 kalendárnych dní. Ak nebude mikrotransakcia úspešná, je Užívateľ povinný zadať údaje o inej platobnej karte, overenie podľa predchádzajúcich viet tohto bodu sa bude opakovať. Bez úspešného overenia platobnej karty nie je možné dokončiť Registráciu.

4.7 Bez zadania údajov, ktoré sú v rámci Aplikácie označené ako povinné, nie je možné Registráciu dokončiť.

4.8 Informácie zadané Záujemcom v rámci Aplikácie budú chránené v súlade s právnymi predpismi a v rámci Aplikácie budú dostupné v obmedzenom rozsahu. Niektoré údaje Užívateľa budú dostupné výlučne tomu Prenajímateľovi, s ktorým bude chcieť Užívateľ uzavrieť Nájomnú zmluvu.

4.9 Na vyžiadanie Aplikácie je Záujemca v rámci Registrácie povinný poskytnúť Carrivederci kópiu svojho vodičského oprávnenia a jedného ďalšieho dokladu (napr. občianskeho preukazu alebo pasu).

4.10 S ohľadom na bod 4.4 VOP Záujemca pred dokončením Registrácie vyjadril svoj súhlas s týmito VOP. Súčasne vyhlasuje, že všetky údaje a informácie, ktoré v rámci Registrácie uviedol, sú správne, pravdivé a úplné.

4.11 Na základe Registrácie je Záujemcovi zriadený Užívateľský účet, čím sa Záujemca stáva Užívateľom resp. Prenajímateľom, v závislosti od toho, aký registračný proces absolvoval. K Užívateľskému účtu bude Užívateľ/Prenajímateľ pristupovať na základe údajov, ktoré zadal v priebehu Registrácie (Prístupové údaje).

4.12 Na zriadenie Užívateľského účtu nie je právny nárok. Carrivederci si vyhradzuje právo nezriadiť Záujemcovi Užívateľský účet, bez potreby odôvodnenia takéhoto rozhodnutia. Carrivederci spravidla nezriadi Užívateľský účet Záujemcovi, ktorý už v minulosti Užívateľskú účet zriadený mal, avšak porušoval povinnosti vyplývajúce z VOP a/alebo Nájomnej zmluvy.

4.13 Každý Užívateľ je oprávnený mať zriadený súčasne iba jeden Užívateľský účet. V rámci jedného Užívateľského účtu je možné byť registrovaný súčasne ako Užívateľ aj ako Prenajímateľ (po zadaní potrebných údajov). Prenajímateľ môže mať súčasne registrovaných viacero Vozidiel, množstvo však môže byť v Aplikácii obmedzené. Užívateľ / Prenajímateľ nie je oprávnený previesť Užívateľský účet na tretiu osobu.

5. ZMLUVA

5.1 Zmluvu uzatvára Carrivederci so Záujemcom výlučne v elektronickej podobe. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dokončením Registrácie a zriadením Užívateľského účtu, ak nie je dohodnuté alebo stanovené inak.

5.2 Predmetom Zmluvy je poskytovanie Služby Carrivederci Užívateľovi a Prenajímateľovi a poskytnutie Licencie k Aplikácii, prípadne ďalšie práva a povinnosti stanovené v týchto VOP.

5.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.4 Zmluvu je možné ukončiť ktoroukoľvek Zmluvnou stranou formou výpovede , a to z akéhokoľvek dôvodu alebo i bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba však neskončí v priebehu doby, kedy nie je možné zrušiť Užívateľský účet (→bod 5.5 VOP).

5.5 Zmluvu je možné ukončiť aj zrušením Užívateľského účtu (t. j. odstúpením od Zmluvy), a to ako zo strany Užívateľa a Prenajímateľa, tak aj zo strany Carrivederci. Zrušenie Užívateľského účtu má rovnaké účinky ako výpoveď Zmluvy bez výpovednej doby. Užívateľ i Prenajímateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet (t. j. odstúpiť od Zmluvy) kedykoľvek (s výnimkou prípadu podľa ďalšej vety tohto bodu) a z akéhokoľvek dôvodu alebo i bez uvedenia dôvodu. Užívateľa a Prenajímateľ nemôžu zrušiť Užívateľský účet po dobu trvania akýchkoľvek peňažných záväzkov na základe Zmluvy alebo Nájomnej zmluvy, predovšetkým po dobu existencie nesplnenej Nájomnej zmluvy. Užívateľ/Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy formou emailu (obsahujúceho jeho jednoznačné vyhlásenie vôle odstúpiť od Zmluvy) zaslaného na emailovú adresu Carrivederci uvedenú na jej webovom sídle. Na tento účel možno použiť vzorové znenie odstúpenia od Zmluvy, ktoré je zverejnené na carrivederci.com.

5.6 Carrivederci je oprávnený zrušiť Užívateľský účet (t. j. odstúpiť od Zmluvy) akémukoľvek Užívateľovi alebo Prenajímateľovi, najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch:

a) pokiaľ Užívateľ alebo Prenajímateľ porušia tieto VOP, vrátane uvedenia nepravdivého prehlásenia; alebo

b)ak bude mať Carrivederci podozrenie na možné protiprávne konanie Užívateľa alebo Prenajímateľa, prípadne na konanie v rozpore s dobrými mravmi. Konanie v rozpore s dobrými mravmi sa rozumie predovšetkým konanie, ktorým sa Užívateľ alebo Prenajímateľ snažia zneužiť Službu vo svoj prospech; alebo

c) v prípade sťažnosti Užívateľa zo strany Prenajímateľa alebo iných Užívateľov, resp. vo vzťahu k Prenajímateľovi v prípade sťažnosti na Prenajímateľa zo strany Užívateľov alebo iných Prenajímateľov, pričom sťažnosťou môže byť v oboch prípadoch aj negatívne hodnotenie v Aplikácii.

5.7 Zrušenie Užívateľského účtu má za následok zneprístupnenie Aplikácie pre poskytovanie Služby. Zrušením Užívateľského účtu však nezanikajú povinnosti Užívateľa a Prenajímateľa, ktoré vznikli za trvania Zmluvy a doposiaľ neboli splnené (napr. povinnosť nahradiť vzniknutú škodu, uhradiť zmluvnú pokutu alebo iné záväzky apod.), ani nezanikajú tie ustanovenia Zmluvy, ktoré majú zjavne pretrvávať i po jej skončení.

5.8 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. APLIKÁCIA

6.1 Aplikácia je počítačový program, ktorý umožňuje využívanie Služby.

6.2 Užívateľ a Prenajímateľ sú oprávnení užívať Aplikáciu na základe Licencie, ktorej rozsah je stanovený v článku 7 VOP.

6.3 Užívateľ má v rámci Aplikácie prístup predovšetkým k:

a) ponuke Vozidiel k nájmu, vrátane fotografií;

b)informáciám o jednotlivých Vozidlách, okrem iného sa bude spravidla jednať o značku a model Vozidla, rok výroby, počet najazdených kilometrov, údaje o prevodovke (automatická alebo manuálna), pohonných hmotách (benzín alebo diesel), ich dostupnosti, výške Nájomného a maximálnom počte kilometrov;

c) informácii o výške požadovaného Nájomného a Zálohy;

d)podmienkam týkajúcim sa používania jednotlivých Vozidiel;

e) hodnoteniam Prenajímateľov, vrátane možnosti vkladať vlastné hodnotenia;

f) svojmu Užívateľskému účtu;

g) aktuálnemu zneniu VOP a súvisiacim dokumentom.

6.4 Prenajímateľ má v rámci Aplikácie prístup predovšetkým k:

a) hodnoteniam Užívateľov, vrátane možnosti vkladať vlastné hodnotenia;

b) svojmu Užívateľskému účtu;

c) aktuálnemu zneniu VOP a súvisiacim dokumentom.

7. LICENCIA

7.1 Carrivederci poskytuje Užívateľovi a Prenajímateľovi nevýhradnú Licenciu k užívaniu Aplikácie, územne obmedzenú na geografické územie Európy, s výnimkou štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Užívateľ a Prenajímateľ berú na vedomie, že právne predpisy v štátoch mimo Slovenskej republiky nemusia použitie Aplikácie umožňovať. Carrivederci si vyhradzuje právo územný rozsah Licencie dodatočne zmeniť.

7.2 Licencia trvá po dobu trvania Zmluvy.

7.3 Na základe Licencie je možné pre vlastnú potrebu využívať Aplikáciu a jej prostredníctvom následne využívať Službu v súlade s týmito VOP. Pokiaľ to Aplikácia umožní, je možné vykonávať zálohovanie dát, ktoré sú obsahom Aplikácie. Iným spôsobom nie je možné Aplikáciu využiť.

7.4 Užívateľ ani Prenajímateľ nie je oprávnený udeľovať tretím osobám sublicencie alebo akékoľvek iné práva k Aplikácii resp. postúpiť či inak previesť Licenciu na tretiu osobu.

7.5 Užívateľ ani Prenajímateľ nie sú oprávnení akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie aj jej zdrojového kódu, predovšetkým používať programové riešenia ovplyvňujúce funkcionalitu alebo bezpečnosť Aplikácie, prípadne akýmkoľvek spôsobom porušujúcim práva tretích osôb alebo práva Carrivederci alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s právom Slovenskej republiky, Európskych spoločenstiev apod.

7.6 Licencia je poskytovaná bezplatne.

8. NÁJOM

 

8.1 Nájomná zmluva vzniká medzi Užívateľom a Prenajímateľom po splnení všetkých podmienok, ktoré stanovia tieto VOP, predovšetkým tento článok VOP. Užívateľ a Prenajímateľ berú na vedomie, že Nájomná zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe výhradne prostredníctvom Aplikácie.

8.2 Výber Vozidla, o ktoré má Užívateľ záujem, vykoná Užívateľ pomocou na to určenej funkcie Aplikácie. Súčasne uvedie obdobie, na aké Vozidlo požaduje. Po vykonaní výberu je Užívateľ povinný potvrdiť, že sa oboznámil s (i) VOP, tieto si riadne a zodpovedne prečítal, ich obsahu porozumel, sú mu známe všetky práva a povinnosti, ktoré VOP upravujú, a súhlasí s tým, aby sa VOP stali neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy a (ii) Cenníkom poplatkov a pokút, tento si riadne a zodpovedne prečítal, jeho obsahu porozumel, berie na vedomie v ňom uvedené podmienky a výšky pokút a poplatkov, a súhlasí s tým, aby sa Cenník poplatkov a pokút stal neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy. Užívateľom potvrdené VOP a Cenník poplatkov a pokút môžu byť odlišné od znenia účinného v čase vykonania Registrácie Užívateľa.

8.3 Súčasťou výberu Vozidla môže byť taktiež doplnenie údajov o platobnej karte vyžadovaných Aplikáciou (napr. číslo platobnej karty apod.), ak tak Užívateľ nevykonal v priebehu Registrácie. Pre overenie platobnej karty bude vykonaná mikrotransakcia, t. j. prevod finančnej čiastky v maximálne výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Uvedená finančná čiastka bude po úspešnej realizácii mikrotranskakcie vrátená na účel Užívateľa v lehote 14 kalendárnych dní. Ak nebude mikrotransakcia úspešná, je Užívateľ povinný zadať údaje o inej platobnej karte, overenie podľa predchádzajúcich viet tohto bodu sa bude opakovať. Bez úspešného overenia platobnej karty nie je možné dokončiť výber Vozidla.

8.4 Vykonanie mikrotransakcie musí byť Užívateľom realizované v lehote, ktorá bude uvedená v Aplikácii. Po túto dobu je pre Užívateľa ním zvolené Vozidlo predrezervované. Po uplynutí stanovenej doby sa predrezervácia zruší, pričom pre uzatvorenie Nájomnej zmluvy je potom nutné absolvovať celý proces od začiatku (t. j. od výberu Vozidla).

8.5 Overením platby postupom podľa bodu 8.3 VOP je zo strany Užívateľa záväzne potvrdený záujem o uzatvorenie Nájomnej zmluvy, o čom bude odoslaná príslušnému Prenajímateľovi správa. Prenajímateľ je oprávnený ponuku na uzatvorenie Nájomnej zmluvy zo strany Užívateľa prijať alebo odmietnuť, a to v lehote 24 hodín od obdržania ponuky. Pokiaľ ponuka nebude Prenajímateľom v lehote prijatá alebo Prenajímateľ ponuku odmietne, Nájomná zmluva nie je uzatvorená a Užívateľ nie je svojim návrhom na uzatvorenie Nájomnej zmluvy viazaný. V prípade prijatia ponuky na uzatvorenie Nájomnej zmluvy Prenajímateľom je Nájomná zmluva uzatvorená. To však neplatí, ak Užívateľ odoslal ponuku na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na (čo i len čiastočne) rovnaké obdobie viacerým Prenajímateľom. V takomto prípade platí, že Nájomnú zmluvu uzavrie Užívateľ iba s tým Prenajímateľom, ktorý ponuku prijme v lehote ako prvý v poradí. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy s ďalšími Prenajímateľmi už nebude možné (ak nebude v Aplikácii uvedené niečo iné). Predmetom Nájomnej zmluvy je Vozidlo podľa bodu 8.2 VOP. Nájomná zmluva je pre Užívateľa a Prenajímateľa záväzná.

8.6 Predmetom Nájomnej zmluvy je rezervácia a prenájom zvoleného Vozidla. Akonáhle dôjde k uzatvoreniu Nájomnej zmluvy, je Vozidlo rezervované na zvolené obdobie trvania nájmu, ibaže by neskôr došlo k zrušeniu Nájomnej zmluvy. Užívateľ súhlasí s tým a výslovne žiada, aby plnenie Nájomnej zmluvy, t. j. rezervácia Vozidla, začala ihneď v okamžiku uzatvorenia Nájomnej zmluvy, a nie až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty 14 dní pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku.

8.7 Užívateľ je povinný bezodkladne po uzavretí Nájomnej zmluvy, t. j. po prijatí ponuky Užívateľa Prenajímateľom podľa bodu 8.5 VOP, uhradiť Nájomné a Zálohu. Záloha a Nájomné bude uhradené bezhotovostným prevodom prostredníctvom Aplikácie. K úhrade Nájomného dôjde priamym inkasom z platobnej karty, ktorá bola použitá pre overenie platby formou mikrotransakcie. Ak to nebude možné, Užívateľ je povinný uhradiť Nájomné a Zálohu na základe výzvy Carrivederci, pričom Carrivederci v tomto vzťahu vystupuje v mene a na účel Prenajímateľa. Výzva môže byť realizovaná aj prostredníctvom Aplikácie. Záloha bude uhradená vo výške určenej Prenajímateľom na Webe, minimálne však vo výške 100,- EUR.

8.8 Prenajímateľ je oprávnený zrušiť Nájomnú zmluvu kedykoľvek z dôvodov uvedených v bode 8.24 VOP, inak najneskôr 7 dní pred dňom kedy má dôjsť k odovzdaniu Vozidla. Ak Prenajímateľ zruší Nájomnú zmluvu v rozpore s predchádzajúcou vetou, je povinný uhradiť Užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.9 Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to v súlade s požiadavkou Užívateľa uvedenou v ním zaslanom návrhu zmluvy (t. j. podľa jeho voľby zvolenej v Aplikácii).

8.10 Uzatvorenú Nájomnú zmluvu môže Užívateľ a Prenajímateľ spravovať v rámci Aplikácie, a to v rozsahu, v akom to Aplikácia umožní, prípadne prostredníctvom call centra alebo emailu Carrivederci. Akékoľvek zmeny Nájomnej zmluvy však musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami rovnakým postupom, akým bola uzatvorená samotná Nájomná zmluva.

8.11 Po uzatvorení Nájomnej zmluvy môžu byť Užívateľovi sprístupnené kontaktné údaje o Prenajímateľovi a naopak. S ich pomocou môže Užívateľ kontaktovať Prenajímateľa za účel dohody konkrétneho miesta a času odovzdania Vozidla. Pred uzatvorením Nájomnej zmluvy môže Užívateľ s Prenajímateľom komunikovať výlučne prostredníctvom Aplikácie, po uzatvorení Nájomnej zmluvy je komunikácia prostredníctvom Aplikácie preferovaná.

8.12 Užívateľ je povinný dostaviť sa na miesto odovzdania Vozidla včas a v stave v akom môže v súlade s právnymi predpismi riadiť Vozidlo (t. j. predovšetkým nebude pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, jeho spôsobilosť riadiť Vozidlo nebude obmedzená napr. zranením apod.). Užívateľ ani akékoľvek osoby, ktoré má záujem vo Vozidle prepravovať, nesmie byť znečistený (vrátane odevu a obuvi) nad obvyklú mieru a je povinný sa zdržať všetkého, čo je spôsobilé na obvyklú mieru čo i len obmedziť ďalšie užívanie Vozidla (napr. odpadom, tekutinou, dymom, prachom, plynom, pachom či absenciou lekárskych pomôcok, ktoré je Užívateľ povinný mať na sebe alebo pri sebe v súlade s právnymi predpismi). Ak Užívateľ bude chcieť vo Vozidle (v súlade s podmienkami Prenajímateľa) prepravovať zviera, nesmie byť ani toto znečistené nad obvyklú mieru, ibaže bude prepravované v prepravnom či inom boxe, ktorý prípadnému prenosu znečistenia zo zvieraťa do Vozidla zabráni.

8.13 Pokiaľ sa Užívateľ nedostaví na miesto odovzdania Vozidla ani 30 minút po dohodnutej dobe odovzdania alebo sa dostaví, avšak poruší povinnosti uvedené v bode 8.12 VOP (t. j. nebude možné mu Vozidlo odovzdať), je Prenajímateľovi povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.14 Prenajímateľ je povinný dostaviť sa na miesto odovzdania včas a je povinný mať Vozidlo pripravené k odovzdaniu Užívateľovi so všetkými potrebnými dokladmi v súlade s Nájomnou zmluvou a týmito VOP.

8.15 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 8.14 VOP, kedy nedôjde k odovzdaniu Vozidla Užívateľovi v súlade s Nájomnou zmluvou ani 30 minút po dohodnutej dobe odovzdania, je Prenajímateľ povinný uhradiť Užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.16 Pri odovzdaní Vozidla je Užívateľ povinný preukázať sa Prenajímateľovi platným dokladom totožnosti a v prípade žiadosti Prenajímateľa taktiež platných vodičským preukazom. Prenajímateľ je povinný tieto doklady skontrolovať a v prípade ich rozporu s informáciami uvedenými o Užívateľovi v Aplikácii je oprávnený Vozidlo Užívateľovi neodovzdať. Túto informáciu je Prenajímateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Carrivederci.

8.17 Pri odovzdaní Vozidla vykoná Užívateľ spolu s Prenajímateľom kontrolu stavu Vozidla, zistené vady, poškodenia a prípadný nesúlad s akýmkoľvek písm. v bode 8.19 VOP sa zaznamenajú do odovzdávacieho protokolu, ktorý je možné stiahnuť na Webe. Prenajímateľ súčasne vyplní minimálne všetky povinné časti odovzdávacieho protokolu. Po spísaní odovzdávacieho protokolu podľa tohto bodu VOP Prenajímateľ aj Užívateľ odovzdávací protokol vlastnoručne podpíšu a zároveň obaja v Aplikácii potvrdia odovzdanie a prevzatie Vozidla.

8.18 Najneskôr v čase odovzdania musí byť Prenajímateľovi uhradené Nájomné a Zálohu vo výške, aká bola uvedená vo vzťahu k Vozidlu v Aplikácii.

8.19 Ak nebude v Aplikácii uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak, musí byť Vozidlo odovzdané:

a) v stave, v akom bolo opísané v Aplikácii;

b) spôsobilé k prevádzke na pozemných komunikáciách v súlade s právnymi prepismi, vrátane vhodných pneumatík;

c) s plnou nádržou, ak nebude v odovzdávacom protokole uvedené inak;

d) vyčistené, t. j. vnútri upratané a zvonku maximálne bežným spôsobom znečistené (Vozidlo predovšetkým nebude výrazne znečistené od blata a lístia, v zimnou období nebude neobvykle namrznuté apod.) s prihliadnutím na aktuálne alebo nedávne počasie;

e) bez akýchkoľvek hnuteľných vecí, ktoré neslúžia k jeho prevádzke alebo ktoré sa v rámci prevádzky spravidla nepoužívajú, ibaže by tieto boli pevne pripevnené k nejakej časti Vozidla (t. j. predovšetkým budú odstránené osobné veci, napr. slnečné okuliare, akékoľvek cennosti a peniaze apod.);

f) so všetkou povinnou výbavou v riadnom stave (vrátane potrebných dokumentov);

g) nepoškodené.

8.20 Súčasne s Vozidlom musia byť Užívateľovi odovzdané minimálne:

a) kľúče od Vozidla;

b)malý technický preukaz;

c) originál potvrdenia o dojednaní povinného ručenia (tzv. zelená karta) podľa Poistnej zmluvy, ak to nebolo Užívateľovi odovzdané alebo sprístupnené už skôr v Aplikácii;

d)všetko, čo je potrebné k riadnemu použitiu zabezpečovacieho zariadenia, ak je tým Vozidlo vybavené a ak má byť toto zariadenie použité (napr. kľúče).

8.21 Ak sa Vozidlo stane v priebehu trvania Nájomnej zmluvy nespôsobilé k ďalšej prevádzke na pozemných komunikáciách v dôsledku porušenia povinnosti Prenajímateľa (predovšetkým vtedy, ak Prenajímateľ odovzdá Vozidlo v nezodpovedajúcom technickom stave, ktorý Užívateľ nemohol laicky rozpoznať), je Prenajímateľ povinný uhradiť Užívateľovi zmluvnú pokutu podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.22 Zaplatenú Zálohu môže Carrivederci použiť nasledovne:

a) jednostranne započítať (a to i vtedy, ak pohľadávky ešte nie sú splatné) oproti povinnosti Užívateľa uhradiť (v nasledujúcom poradí): (i) akékoľvek sankcie vyplývajúce zo Zmluvy, (ii) náhradu škody (vrátane spoluúčasti), (iii) úroky z omeškania či iné príslušenstvo, (iv) doplatky za nedočerpané palivo, (v) Nájomné, (vi) iné finančné plnenia vyplývajúce zo Zmluvy. Informácie o takto vykonanom zápočte sa zobrazia v Aplikácii;

b)v rozsahu, v akom nebude Záloha použitá spôsobom podľa písm. a) vyššie a nebude dôvod sa domnievať, že by mohla byť použitá, bude uhradená Záloha vrátená Užívateľovi, to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia Nájomnej zmluvy.

8.23 Užívateľ je povinný sa pred použitím Vozidla zoznámiť s podmienkami pre jeho používanie, ktoré sú uvedené v Aplikácii a tieto riadne dodržiavať. Ak to bude možné, je povinný používať bezpečnostné zariadenie, ktorým je Vozidlo vybavené. Užívateľ nie je predovšetkým oprávnený užívať Vozidlo mimo územia, ktoré je stanovené v Aplikácii. Užívateľ je oprávnený Vozidlo užívať v rámci územia, ktoré je tvorené geografickým územím Európy, s výnimkou štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Užívateľ sa nesmie s Vozidlom zúčastňovať závodov, súťaží alebo podobných akcií, prevádzkovať Vozidlo na neverejných komunikáciách (napr. závodné okruhy) alebo vykonávať na Vozidle akékoľvek zmeny alebo úpravy.

8.24 Od Nájomnej zmluvy je možné odstúpiť aj za nasledujúcich podmienok:

a) Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť v prípade, že Užívateľ nesplnil povinnosť uhradiť Zálohu v súlade s bodom 8.7 VOP alebo inú povinnosť nevyhnutnú pre realizáciu Nájomnej zmluvy (napr. nepredloží Prenajímateľovi doklad totožnosti, prípadne tento doklad nebude zodpovedať dokladu v Aplikácii – bod 8.16 VOP, odmietne podpísať odovzdávací protokol alebo v Aplikácii potvrdiť prevzatie Vozidla, bude pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a pod.);

b)Užívateľ je oprávnený odstúpiť, ak nebude Vozidlo odovzdané v stave v súlade so stavom Vozidla podľa Aplikácie alebo v stave v súlade s týmito VOP;

c) Užívateľ a Prenajímateľ sú oprávnení odstúpiť v prípade, ak sa druhá zmluvná strana nedostaví bez oznámenia alebo dohody na miesto dohodnutého odovzdania Vozidla ani 30 minút po dohodnutom termíne.

V prípade odstúpenia od Nájomnej zmluvy z vyššie uvedených dôvodov nie je strana, ktorá od Nájomnej zmluvy odstúpi, povinná platiť akékoľvek poplatky alebo pokuty.

8.25 Nájomnú zmluvu je možné zrušiť i zrušením rezervácie v Aplikácii zo strany Užívateľa (čím dôjde k odstúpeniu od Nájomnej zmluvy), a to najneskôr 7 dní pred dňom kedy má dôjsť k odovzdaniu Vozidla. Ak Nájomca zruší Nájomnú zmluvu v rozpore s predchádzajúcou vetou, je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút. V prípade, ak Nájomca zruší Nájomnú zmluvu do jednej (1) hodiny od jej uzatvorenia, predchádzajúca veta tohto bodu sa nepoužije t. j. Nájomca nie je povinný platiť žiadnu pokutu ani poplatok.

8.26 Odstúpením Nájomná zmluva zaniká od počiatku (ex tunc). Ten, kto od Nájomnej zmluvy odstúpil, je oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov. Odstúpenie bude vykonané prostredníctvom Aplikácie.

8.27 Užívateľ nie je oprávnený prenechať Vozidlo k užívaniu tretej osobe, o to ani bezodplatne. Užívateľ je oprávnený používať Vozidlo iba obvyklým spôsobom, s prihliadnutím k druhu Vozidla a jeho stavu, a je povinný dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia, ktoré Prenajímateľ uviedol v Aplikácii (napr. nefajčiť vo Vozidle, neprevážať vo Vozidle zvieratá, používať Vozidlo iba na určenom území apod.). Súčasne je povinný užívať Vozidlo v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým so ZPPV a ZCP, a nesmie užívať Vozidlo spôsobom, ktorý zakladá výluku z poistenia podľa Poistnej zmluvy (predovšetkým spôsobom podľa bodu 9.4 VOP).

8.28 Pred uplynutím dohodnutej doby trvania Nájmu je Užívateľ povinný Vozidlo vrátiť Prenajímateľovi, a to v čase a na miesto podľa dohody s Prenajímateľom. Pri vrátení Vozidla opäť prebehne jeho kontrola vrátane potvrdenia odovzdávacieho protokolu obdobne, ako je uvedené v bode 8.17 VOP. Užívateľ je povinný vrátiť Vozidlo v stave v akom ho prevzal (t. j. ako je uvedené v bode 8.19 VOP).

8.29 Pokiaľ Užívateľ nevráti Vozidlo ani do 30 minút po uplynutí dohodnutej doby trvania nájmu, je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.30 Pokiaľ Užívateľ nevráti Vozidlo v stave, v akom ho prevzal, a to konkrétne v rozpore s bodom 8.19 písm. a), b), f) alebo g) VOP vrátane poškodenia interiéru alebo exteriéru, je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu v podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút za každý jednotlivý prípad. Súčasne je povinný Prenajímateľovi uhradiť skutočné náklady potrebné na odstránenie alebo opravu poškodenia, ibaže by boli tieto pokryté dojednaným poistením. Týmto nie je dotknutá povinnosť Užívateľa uhradiť čiastku zodpovedajúcu spoluúčasti v rámci dojednaného poistenia.

8.31 Pokiaľ Užívateľ poruší povinnosť vrátiť Vozidlo s príslušným množstvom paliva (ak nebude dohodnuté niečo iné, tak s plnou nádržou), je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút a k rukám Carrivederci uhradiť poplatok za doplnenie paliva podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.32 Pokiaľ Užívateľ poruší povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú prevádzku na pozemných komunikáciách a jej podmienky, zaväzuje sa Užívateľ popri vlastnej pokute uhradiť i zmluvnú pokutu Prenajímateľovi vo výške podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.33 Pokiaľ Užívateľ poruší povinnosť užívať Vozidlo v súlade so stanovenými podmienkami (bod 8.23 VOP), je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút.

8.34 V cene Nájmu je zahrnutý denný limit 200 kilometrov na jeden deň užívania Vozidla, ak nie je v Aplikácii uvedené inak. Pri prekročení tohto limitu je Užívateľ povinný za každý začatý kilometer nad tento limit uhradiť Prenajímateľovi čiastku vo výške podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a pokút, ak nebude v Aplikácii v rámci rezervácie uvedená iná čiastka, alebo ak sa Užívateľ a Prenajímateľ preukázateľne nedohodnú inak.

8.35 Za užívanie Vozidla je Užívateľ povinný uhradiť Nájomné, ktorého výška je uvedená v Aplikácii. Nájomné je splatné pri uzatvorení Nájomnej zmluvy. Carrivederci, Užívateľ a Prenajímateľ sa dohodli, že Nájomné, Zálohu, ako i prípadné náhrady škody, zmluvné pokuty a iné platby Užívateľa, bude Užívateľ hradiť k rukám Carrivederci. Plnením Carrivederci sa považuje záväzok Užívateľa uhradiť Prenajímateľovi finančnú čiastku za splnený.

8.36 Užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá za všetky priestupky a protiprávne konanie, ktorých sa pri užívaní Vozidla dopustí svojim vlastným konaním resp. opomenutím. V prípade, ak sa Užívateľ dopustí priestupku, ktorý nebude vybavený na mieste a ktorého si je vedomý, je povinný o tom najneskôr pri vrátení Vozidla upovedomiť Prenajímateľa a Carrivederci, a to primárne prostredníctvom Aplikácie. Ak sa bude jednať o priestupok, za ktorý je zodpovedný vodič, berie Užívateľ na vedomie, že Prenajímateľ je oprávnený sprístupniť orgánu, ktorý bude priestupok vyšetrovať, údaje o Užívateľovi ako vodičovi Vozidla. Ak sa bude jednať o priestupok (správny delikt), za ktorý je zodpovedný Užívateľ ako vodič Vozidla, je Prenajímateľ oprávnený požadovať, aby Užívateľ uhradil Prenajímateľovi uhradenú pokutu a všetky náklady s tým spojené (ako náhradu škody), a to v lehote, ktorú mu Prenajímateľ určí vo výzve. Táto lehota nebude kratšia ako 7 kalendárnych dní. Carrivederci je oprávnený pôsobiť v prípade záujmu Užívateľa a Prenajímateľa ako rozhodca vzniknutých sporov. Užívateľ však berie na vedomie, že Carrivederci nie je oprávnený akýkoľvek spor medzi Užívateľom a Prenajímateľom záväzne rozhodnúť, môže však pôsobiť na strany sporu, aby sa dohodli. Tým však nie je dotknutá právomoc súdnych a iných orgánov k riešeniu sporov.

8.37 Užívateľ je v prípade akejkoľvek dopravnej nehody alebo iného poškodenia Vozidla či jeho odcudzení bez zbytočného odkladu informovať Carrivederci. Súčasne je Užívateľ povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce v takomto prípade z právnych predpisov, vrátane oznámenia udalosti Polícii SR, prípadne inému príslušnému orgánu. Užívateľ berie na vedomie, že existencia poistenia ho nezbavuje zodpovednosti za jeho konanie. V prípade poškodenia či odcudzenia Vozidla je Užívateľ povinný nahradiť škodu spočívajúcu v spoluúčasti, ak nie je dohodnuté inak. Užívateľ berie na vedomie, že Vozidlo môže byť vybavené bezpečnostnými prvkami bez toho, aby bol o tom Užívateľ výslovne informovaný (napr. systém sledovania vozidiel pre prípad ich odcudzenia).

8.38 Ak bude Vozidlo odovzdané Prenajímateľom Užívateľovi napriek tomu, že Nájomná zmluva zanikla, nejedná sa o užívanie Vozidla na základe a v súlade s týmito VOP či Nájomnou zmluvou. V takomto prípade sa na použitie Vozidla okrem iného nevzťahuje poistenie dojednané Carrivederci.

8.39 Ďalšie podmienky týkajúce sa konania Užívateľa v prípade poškodenia či odcudzenia Vozidla môžu byť upravené v prílohe týchto VOP. Ďalšie konkrétne porušenia povinností podľa týchto VOP s uvedením zmluvných pokút za ich porušenie môžu byť uvedené v Cenníku poplatkov a pokút.

9. POISTENIE

9.1 Súčasťou Nájmu je poistenie každého Vozidla, a to vždy po celú dobu trvania príslušnej Nájomnej zmluvy, na ktorej základe je Vozidlo prenajaté. Poistenie na základe Poistnej zmluvy je účinné od odovzdania Vozidla Prenajímateľom Užívateľovi až do vrátenia Vozidla Užívateľom Prenajímateľovi prostredníctvom Aplikácie (vrátane).

9.2 Rozsah a podmienky poistenia sú vymedzené v Poistnej zmluve, s ktorej aktuálnym znením sú Užívateľ a Prenajímateľ povinní sa vždy oboznámiť a ktoré sa nachádzajú na Webe. Niektoré podrobnosti o poistení vrátane limitov poistného plnenia a výšky spoluúčasti sú uvedené buď v týchto VOP, a/alebo v Aplikácii, a/alebo na Webe. Užívateľ a Prenajímateľ berú na vedomie, že v prípade porušenia týchto VOP alebo naplnenia niektorých z výluk poistenia nie je škoda Poistnou zmluvou krytá.

9.3 Poistná zmluva spravidla zahŕňa najmenej nasledujúce oblasti poistenia:

a)zákonné poistenie zodpovednosti (tzv. povinné ručenie);

b)havarijné poistenie (vrátanie poškodenia živlom, krádeže či sprenevery);

c) poistenie skiel;

d) asistenčné služby.

9.4 Z poistenia podľa Poistnej zmluvy sú okrem iného vyňaté škodné udalosti vzniknuté pri užívaní Vozidla:

a)v rozpore s účelom stanoveným výrobcom;

b) na závodných okruhoch alebo v akýchkoľvek závodoch alebo súťažiach, či už oficiálnych alebo neoficiálnych;

c)ktoré nie je v prevádzkyschopnom stave;

d) ktoré sú poškodené.

9.5 Poistenie podľa Poistnej zmluvy, resp. jeho jednotlivé časti, môžu mať rôzny územný rozsah, s týmto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť. Poistenie sa nevzťahuje na Prenajímateľov, ktorí svoje Vozidlá odplatne prenechávajú Užívateľom v rámci výkonu podnikania požičovne alebo predaja Vozidiel.

9.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a možných sporov poistenie a všetky oblasti ktoré zahŕňa (najmä asistenčné služby) platí iba počas nájmu Vozidla t. j. počnúc uzatvorením Nájomnej zmluvy do okamihu jej zániku.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

10.1 Užívateľ je povinný pri uzatváraní Zmluvy a užívania Služby postupovať v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP.

10.2 Všetky zmluvné pokuty, ktoré pre Užívateľa vyplývajú z týchto VOP alebo zo Zmluvy, je Užívateľ povinný hradiť k rukám Carrivederci, a to výhradne bezhotovostne, tým je povinnosť Užívateľa uhradiť zmluvnú pokutu Prenajímateľovi splnená. Žiadne zmluvné pokuty nebudú hradené priamo k rukám Prenajímateľa. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platba zmluvnej pokuty prebehne automaticky rovnako ako napr. úhrada Nájomného. Ak to nebude možné, Carrivederci oznámi Užívateľovi, akým spôsobom má úhradu zmluvnej pokuty uskutočniť. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút považujú za primeranú.

10.3 Užívateľ je oprávnený obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Carrivederci.

10.4 Užívateľovi je zakázané poskytovať alebo sprístupňovať Službu tretím osobám.

10.5 Užívateľ potvrdzuje pravdivosť poskytnutých údajov a uskutočnených prehlásení, predovšetkým pokiaľ ide o špecifikácie svojich osobných a kontaktných údajov a podmienok, podľa ktorých sa Záujemca môže stať Užívateľom. Pokiaľ sa osobné údaje Užívateľa zmenia alebo sú nepresné, je Užívateľ povinný ich okamžite aktualizovať v Aplikácii (v rozsahu, v akom to bude možné), alebo Carrivederci bude o tejto skutočnosti ihneď informovať e-mailom alebo telefonicky.

10.6 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu, a je povinný urobiť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie týchto Prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Carrivederci, Prenajímateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užitia týchto hesiel je Užívateľ povinný neodkladne oznámiť túto skutočnosť Carrivederci, ktorý vykoná zmenu Prihlasovacích údajov.

10.7 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní Služby platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vyplývajúcu z šírenia dát a informácií prostredníctvom Služby (t. j. predovšetkým za hodnotenie Prenajímateľov uskutočnených v Aplikácii). Všetky škody, ktoré by takto Carrivederci, Prenajímateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

10.8 Užívateľ je povinný priebežne sledovať novelizácie VOP a oboznámiť sa bez zbytočného odkladu s ich zmenami, o týchto bude zo strany Carrivederci vyrozumený.

10.9 Užívateľ berie na vedomie, že hoci pri tvorbe Aplikácie vynaložil Carrivederci maximálne úsilie k zaisteniu jej bezpečnosti, komunikácia prostredníctvom siete Internet nemusí byť bezpečná a prenášané údaje môžu byť napadnuté alebo stratené. Užívateľ berie na vedomie, že pri užívaní Služby alebo iných služieb on-line existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať prístup k zariadeniu Užívateľa. Carrivederci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce k takémuto prístupu tretích osôb k zariadeniu Užívateľa. Len Užívateľ zodpovedá za dostatočné zabezpečenie svojho zariadenia pred neoprávnenými útokmi.

10.10 Užívateľ je povinný uhradiť Carrivederci administratívny poplatok v prípadoch a vo výške, aká je uvedená v Cenníku poplatkov a pokút, ktorý tvorí prílohu VOP (spravidla sa jedná o prípady porušenia Zmluvy alebo Nájomnej zmluvy, kedy na strane Prenajímateľa vzniká povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu, náhradu škody a pod.). Prenajímateľ výslovne prehlasuje, že výšku administratívneho poplatku považuje za primeranú.

10.11 Užívateľ je povinný vždy sa riadiť pokynmi a postupovať spôsobom, ktorý je stanovený v Aplikácii, bez ohľadu na to, či je takýto postup výslovne popísaný v týchto VOP alebo v inej dokumentácii popisujúcej Službu.

11. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI CARRIVEDERCI

 

11.1 Carrivederci je oprávnený požadovať od Užívateľa predloženie dokumentov za účelom overenia splnenia podmienok podľa VOP, a to predovšetkým ak vzniknú dôvodné pochybnosti o tom, že podmienky nie sú splnené. Carrivederci je oprávnený Službu neposkytnúť až do úspešného overenia splnenia podmienok podľa VOP.

 

11.2 Carrivederci si vyhradzuje právo poskytovanie Služby obmedziť alebo úplne zastaviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane zneprístupnenia celej Aplikácie či zrušenia Užívateľského účtu, a to predovšetkým vtedy, keď bude mať podozrenie na možné protiprávne jednanie na strane Užívateľa/Prenajímateľa alebo na porušovanie týchto VOP, prípadne v iných prípadoch, ktoré inak zakladajú právo Carrivederci od Zmluvy odstúpiť.

 

11.3 Carrivederci si vyhradzuje právo vydávať aktualizácie Aplikácie. Užívateľ nie je povinný si aktualizáciu stiahnuť, avšak Carrivederci nemôže v takomto prípade zaručiť funkčnosť Služby. Carrivederci je ďalej oprávnený prevádzať akékoľvek úpravy či zmeny Aplikácie, vrátane jej úplného zneprístupnenia bez náhrady, bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11.4 Carrivederci je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu údržby alebo opravy zariadenia, Aplikácie alebo iného software, ktorý je k poskytovaniu Služby nevyhnutný.

 

11.5 Súčasťou Aplikácie môžu byť tiež marketingové správy propagujúce výrobky alebo služby rôznych subjektov, čo berie Užívateľ na vedomie. Carrivederci môže informovať po dobu trvania Zmluvy Užívateľa o svojich nových službách.

 

11.6 Carrivederci je oprávnený zmeniť Prístupové údaje k Užívateľskému účtu (užívateľské meno a heslo) z naliehavého technického alebo bezpečnostného dôvodu aj bez súhlasu Užívateľa, a to predovšetkým za predpokladu, že toto opatrenie je nutné k riadnemu poskytovaniu Služby. Takto zmenené Prístupové údaje (užívateľské meno a heslo) Carrivederci Užívateľovi/Prenajímateľovi oznámi bez zbytočného odkladu.

 

11.7 Carrivederci je oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, poisťovni, ako aj iným subjektom, ak bude taká povinnosť plynúť z právnych predpisov, zo záväzného rozhodnutia alebo ak bude existovať právny záujem na takomto oznámení, lokalizačné údaje Užívateľa získané z Aplikácie, a to v prípade, že Užívateľ nevráti Vozidlo ani 1 hodinu po dohodnutom čase vrátenia, ak bude zrejmé, že Vozidlo nebude vrátené, ako aj v prípade podozrenia, že zo strany Užívateľa došlo k spáchaniu trestného činu.

 

11.8 Carrivederci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvných a/alebo zákonných povinností zo strany Užívateľa či Prenajímateľa, ani za škodu, ktorá vznikne, ak dôjde k užitiu vozidla v rozpore s právnymi predpismi a/alebo podmienkami na jeho použitie (predovšetkým ak bude Vozidlo užívané mimo stanovené územie).

 

11.9 Carrivederci je oprávnený tieto VOP a súvisiace dokumenty jednostranne meniť, postup zmeny a jej oznamovanie upravuje ďalej Článok 17 VOP.

 

11.10 Carrivederci je oprávnený kedykoľvek akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto VOP alebo aj celú Zmluvu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu Užívateľa/Prenajímateľa.

 

11.11 Carrivederci je oprávnený užívať technické prostriedky na monitorovania Aplikácie tak, aby mohol zaistiť jej bezpečnosť a reagovať na prípadné útoky. Takto nie sú zaznamenávané ani ukladané konkrétne dáta Užívateľov/Prenajímateľov, s výnimkou dát poskytnutých pri Registrácii a podľa týchto VOP.

12. ĎALŠIE PRÁVA A PO VINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

12.1 Prenajímateľ súhlasí s tým, že všetky platby z Nájomnej zmluvy zo strany Užívateľa (vrátane zmluvných pokút či náhrady škody) budú hradené k rukám Carrivederci. Carrivederci však nie je konečným príjemcom všetkých takto obdržaných finančných prostriedkov. Nájomné Carrivederci vyplatí Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu po splnení príslušnej Nájomnej zmluvy, zmluvnej pokuty a náhrady škody bez zbytočného odkladu po ich pripísaní na účet Carrivederci, ustanovenie bodu 12.6 VOP nie je dotknuté.

12.2 Prenajímateľ a Carrivederci sa dohodli, že za sprostredkovanie podľa Zmluvy je Prenajímateľ povinný uhradiť Carrivederci Odmenu.

12.3 Odmena zodpovedá 20 % z Nájomného, ktorá má byť uhradená v súlade s príslušnou Nájomnou zmluvou. Ďalších 10 % z Nájomného predstavuje poistné za poistenie Vozidla a 5 % z Nájomného tvoria administratívne a transakčné poplatky.

12.4 Odmena je splatná bezprostredne po uhradení Nájomného. Poplatky pre Carrivederci v zmysle Cenníka poplatkov a pokút sú splatné bezprostredne po uhradení zmluvnej pokuty, z ktorej sa počítajú.

12.5 Pre vylúčenie prípadných pochybností sa uvádza, že Odmena náleží Carrivederci len v prípade, že Nájomná zmluva bude uzavretá a splnená. Carrivederci má nárok na Odmenu aj v prípade, že Prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek inú obdobnú zmluvu s užívateľom bez využitia Aplikácie. Namiesto Nájomného bude v takomto prípade odmena počítaná z čiastky 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každý začatý deň používania.

12.6 Prenajímateľ je povinný uhradiť Carrivederci administratívny poplatok v prípadoch a vo výške, ako je uvedené v Cenníku poplatkov a pokút (spravidla sa jedná o prípady porušenia Zmluvy alebo Nájomnej zmluvy, kedy na strane Užívateľa vzniká povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu, náhradu škody a pod.). Užívateľ výslovne prehlasuje, že výšku administratívneho poplatku považuje za primeranú.

12.7 Prenajímateľ a Carrivederci sa dohodli, že Carrivederci je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky za Prenajímateľa (vrátane prípadných pokút) proti pohľadávkam Prenajímateľa za Carrivederci predovšetkým z titulu nároku na úhradu Odmeny. Zápočet bude zásadne vykonaný konkludentne tým, že Prenajímateľovi bude Nájomné vyplatené už ponížené o Odmenu.

12.8 Odovzdaním Vozidla Užívateľovi, rovnako ako aj prevzatím Vozidla od Užívateľa je Prenajímateľ oprávnený poveriť tretiu osobu, ak bude táto schopná v plnom rozsahu splniť povinnosti Prenajímateľa spojené s odovzdaním a prevzatím Vozidla. Zodpovednosť Prenajímateľa za splnenie Nájomnej zmluvy tým nie je nijako dotknutá. Ak bude Vozidlo preberať iná osoba, než ktorá ho odovzdávala, je Prenajímateľ povinný toto Užívateľovi vopred oznámiť tak, aby na strane Užívateľa nevznikli pochybnosti o tom, ktorá osoba je oprávnená Vozidlo prevziať.

12.9 Prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 hodiny, oznámiť Carrivederci nevrátenie Vozidla v lehote uvedenej v čl. 11.7 VOP. V prípade porušenia tejto povinnosti môže prísť k zániku alebo obmedzeniu nároku na výplatu poistného plnenia podľa Poistnej zmluvy.

12.10 Prenajímateľ berie na vedomie, že popri dojednaniach obsiahnutých v týchto VOP, Zmluve a Nájomnej zmluve je povinný dodržiavať tiež povinnosti stanovené právnymi predpismi, vrátane predpisov verejnoprávnych (napr. predpisov upravujúcich daňové povinnosti).

12.11 Prenajímateľ je vždy povinný riadiť sa pokynmi a postupovať spôsobom, ktorý je stanovený v Aplikácii, bez ohľadu na to, či je takýto postup výslovne popísaný v týchto VOP alebo v inej dokumentácii popisujúcej Službu.

12.12 Ďalšie práva a povinnosti zo Zmluvy môžu byť upravené v samostatnej dohode medzi Carrivederci a Prenajímateľom.

13. ZODPOVEDNOSŤ

13.1 Otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2 Carrivederci zodpovedá za služby poskytované Prenajímateľom a za splnenie povinností z jeho strany vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy výlučne v rozsahu, ako stanovia tieto VOP.

13.3 Carrivederci má uzavretú rámcovú poistnú zmluvu, vďaka ktorej budú všetky Vozidlá (s výnimkou podľa bodu 9.5 VOP) na účely a na dobu trvania príslušnej Nájomnej zmluvy poistené. Carrivederci však žiadnym spôsobom nezodpovedá za to, aké vysoké bude poistné plnenie vyplatené, resp. či to, či takto vyplatené poistné plnenie pokryje celú vzniknutú škodu, ani za prípadne odmietnutie vyplatenia poistného plnenia v celom rozsahu.

13.4 Carrivederci nezodpovedá za správnosť, pravdivosť ani úplnosť informácií poskytnutých Prenajímateľom alebo Užívateľom, pokiaľ tieto neboli pri ich poskytnutí doložené vierohodným spôsobom (napr. preukazom totožnosti, technickým preukazom k Vozidlu a pod., ak boli takéto doklady pravé).

13.5 Carrivederci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi Vozidla podľa bodu 8.19 e) VOP, a to ani vtedy, keď sa Užívateľ s Nájomcom dohodne na tom, že uvedené predmety podľa bodu 8.19 e) VOP vo Vozidle po dobu trvania Nájomnej zmluvy zostanú.

13.6 Za škody spôsobené užitím Vozidla, ktoré nie sú kryté poistením v rámci Nájomnej zmluvy, vrátane dojednanej spoluúčasti, zodpovedá Užívateľ a tieto je povinný poškodenému nahradiť.

13.7 Carrivederci nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné pohromy, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti, vplyvy fyzikálnych javov ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu elektrickej energie.

13.8 Carrivederci nezodpovedá za služby poskytované tretími osobami, napr. internetové pripojenie, za ich kvalitu, kvantitu ani akékoľvek následky, ani za práva a povinnosti s týmito službami spojené, súvisiace a pod.

13.9 Carrivederci nezodpovedá za obsah informácii zasielaných Užívateľom prostredníctvom Aplikácie ani za škody spôsobené jej výpadkami. Vhodnosť Aplikácie na účely, ktoré sleduje Užívateľ, je povinný posúdiť sám Užívateľ.

13.10 Carrivederci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že Prenajímateľ a/alebo Užívateľ zadá v rámci Registrácie alebo kedykoľvek neskôr do Aplikácie nesprávne či nepravdivé údaje (napr. nesprávny VIN kód).

13.11 Carrivederci nezodpovedá za škody vzniknuté používaním Aplikácie na zariadeniach, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom neautorizované či neodborne upravované alebo na ktoré bol nainštalovaný nelegálny software, prípadne za používanie na zariadeniach s iným operačným systémom, než pre ktorý je Aplikácia určená, či s iným nastavením, než Aplikácia vyžaduje.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1 Prostredníctvom Aplikácie Carrivederci, ako prevádzkovateľ, získava a spracúva Osobné údaje Užívateľa a Prenajímateľa, ako dotknutých osôb. Záujemca berie na vedomie, že Carrivederci spracúva v zmysle príslušných právnych predpisov jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom za účelom poskytovania Služby a ochrany práv a právom chránených záujmov Carrivederci a tretích strán, a to za podmienok uvedených v Informácii o ochrane osobných údajov klientov Carrivederci dostupnej na www.carrivederci.com.

Informácia o ochrane osobných údajov klientov spoločnosti Carrivederci, j.s.a.


Bezpečnosť osobných údajov klientov je pre spoločnosť Carrivederci, j.s.a., so sídlom Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, IČO: 51 023 393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 22/B („Carrivederci“) veľmi dôležitá a berie ju veľmi vážne. Preto vás týmto chceme oboznámiť s podmienkami, za ktorých Vaše osobné údaje získavame, spracúvame a ochraňujeme.

Získavanie a zhromažďovanie osobných údajov
Osobné údaje o vás ako našom klientovi získavame a zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete, a to najmä v prípade Vašej elektronickej registrácie realizovanej v rámci aplikácie (programu) podľa čl. 2.1.1 aktuálnych všeobecných obchodných podmienok Carrivederci („Aplikácia“) vyvinutej spoločnosťou Carrivederci za účelom využívania služieb poskytovaných spoločnosťou Carrivederci prostredníctvom Aplikácie.

Do aplikácie sa môžete registrovať ako záujemca, ktorý má záujem stať sa užívateľom (t.j. osobou so záujmom o užívanie vozidla iného záujemcu) alebo prenajímateľom (t.j. osobou, ktorá ponúka vozidlo k užívaniu inému záujemcovi).

Prostredníctvom Aplikácie Carrivederci, ako prevádzkovateľ, môže získavať a spracúvať o vás nasledujúce osobné údaje:
- titul, meno, priezvisko, prípadne prezývka,
- adresa,
- telefónne číslo, e-mailová adresa,
- dátum a miesto narodenia,
- voliteľná fotografia klienta (užívateľa/prenajímateľa) pri registrácii
- kópia vodičského preukazu a údaje v rozsahu uvedenom vo vodičskom preukaze,
- kópia občianskeho preukazu alebo pasu a údaje v rozsahu uvedenom na takomto doklade,
- prístupové údaje do Aplikácie,
- číslo účtu a údaje o platobnej karte,
- fotografia vozidla

Kópie, resp. skeny uvedených dokladov nevyhotovujeme, ale ich získavame priamo od vás. Poskytnutím kópie vášho príslušného dokladu výslovne súhlasíte so spracovaním vašich údajov v rozsahu z neho vyplývajúceho.

Osobné údaje od vás získavame v súvislosti s poskytovaním služby podľa čl. 2.1.13 aktuálnych všeobecných obchodných podmienok Carrivederci („Služba“), ako od záujemcu o Službu, a to len ak nám svoje osobné údaje dobrovoľne poskytnete do Aplikácie pri registrácii v rámci Aplikácie.

Účel spracúvania
Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním Služby, a to za účelom uzatvárania a plnenia zmluvy s vami, ako užívateľom či prenajímateľom v rámci sprostredkovania nájmu vozidla, vrátane predzmluvných vzťahov, prípadných zmien zmlúv a fakturácie, ako aj sprostredkovania nájmu motorových vozidiel. Spracúvanie vašich osobných údajov je takisto nevyhnutné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Carrivederci, ako aj tretích strán (najmä vášho zmluvného partnera v súvislosti s nájmom vozidla).

Sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim sprostredkovateľom:

 TEA, s.r.o., so sídlom Dubnická 2, 851 02 Bratislava, IČO 35 873 493, ktorá poskytuje Carrivederci účtovnícke služby,

 Let’s Consult, s. r. o., so sídlom Hradská ul. 78/B, 821 07 Bratislava , IČO: 35 855 291, ktorá poskytuje Carrivederci služby v oblasti informačných technológií

Tretie strany
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim tretím stranám, ktoré poskytujú poistenie a súvisiace asistenčné služby, ktoré pre vás Carrivederci zabezpečuje za účelom poistenia vozidla pre prípad vzniku škody v priebehu trvania nájomnej zmluvy podľa čl. 2.1.5 aktuálnych všeobecných obchodných podmienok Carrivederci:

 • Colonnade Insurance S.A. konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného
  členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice – Juh, Slovenská republika, IČO: 50 013 602
  - AWP Solutions ČR a SR , s. r. o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČO:
  25622871
  Zároveň vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti poskytujeme vami zvolenej druhej zmluvnej strane nájomnej zmluvy (najmä prenajímateľovi).
 • Zverejňovanie a cezhraničný prenos
  Osobné údaje o vás, ako klientovi – prenajímateľovi môžu byť zverejnené na internetovej stránke Carrivederci na základe vašej voľby v rozsahu fotografia vozidla, meno/prezývka a fotografia klienta.
  Carrivederci priamo nevykonáva prenos vašich osobných údajov do tretích krajín.
 • Práva dotknutej osoby
  Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Osobným údajom podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

15. OSOBITNÉ SPOTREBITEĽSKÉ DOJEDNANIA

15.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú v prípade, že Užívateľ/Prenajímateľ je spotrebiteľom, ktorý uzavrie Zmluvu, resp. Nájomnú zmluvu s podnikateľom mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania a súčasne v prípade, že je Zmluva uzavretá distančným spôsobom, t. j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, alebo mimo obchodných priestorov druhej zmluvnej strany.

15.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu. Ak nepožiada Spotrebiteľ o to, aby plnenie Nájomnej zmluvy, t. j. rezervácie Vozidla, začalo ihneď v okamihu uzavretia Nájomnej zmluvy, má rovnako právo odstúpiť od Nájomnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. K odstúpeniu od Zmluvy je možné použiť formulár, ktorého aktuálne znenie je dostupné na Webe. Lehote na odstúpenie sa považuje za zachovaná aj vtedy, pokiaľ Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Carrivederci oznámenie o tom, že od Zmluvy odstupuje. Vzorové poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy je dostupné na Webe. Carrivederci zašle Spotrebiteľovi e-mailom potvrdenie o doručení odstúpenia od Zmluvy.

15.3 Dojednanie tohto článku o možnosti odstúpiť od zmluvy postupom podľa čl. 15.2 VOP nie je možné použiť, pokiaľ:

1) Sú obe zmluvné strany podnikateľmi;

2) Sú obe zmluvné strany spotrebiteľmi (môže nastať len v prípade Nájomnej zmluvy).

15.4 V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZARS“) má Užívateľ/Prenajímateľ, ktorý je spotrebiteľom, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním takéhoto návrhu dotknutá. Alternatívne riešenie sporov prebieha prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby zapísanej v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Právo výberu oprávnenej právnickej osoby, prostredníctvom ktorej chce alternatívne riešiť spor, má Užívateľ/Prenajímateľ. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov, ako aj priebeh konania, sú uvedené v ZARS. Prílohou ZARS je aj formulár návrhu na začatie konania. Alternatívne riešenie sporov musí byť v zásade ukončené do 90 dní odo dňa jeho začatia. Výsledkom je uzatvorenie dohody o vyriešení sporu, prípadne vydanie nezáväzného odôvodneného stanoviska oprávnenej právnickej osoby. Oprávnená právnická osoba môže požadovať poplatok za začatie alternatívneho sporu, tento však nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

15.5 Spotrebiteľ prehlasuje, že je mu známy význam všetkých doložiek použitých v týchto VOP.

16. RIEŠENIE SPOROV A ROZHODNÉ PRÁVO

16.1 Všetky spory medzi stranami vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov.

16.2 Ak strany nedospejú k riešeniu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP, môžu sa kedykoľvek obrátiť na príslušný všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu. Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v prípade, kedy spotrebiteľ je zmluvnou stranou zmluvy, od ktorej sa daný spor odvíja. Slovenská obchodná inšpekcia však nie je oprávnená vo veci záväzne rozhodovať. K riešeniu všetkých sporov záväzným spôsobom sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

16.3 Prípadné spory vzniknuté medzi Prenajímateľom a Užívateľom môže pomôcť riešiť aj Carrivederci, ak sa to bude javiť ako vhodné a účelné. Za týmto účelom súhlasia Užívateľ aj Prenajímateľ s tým, že je k riešeniu sporov možné využiť všetky dáta uložené v Aplikácii.

16.4 Tieto VOP, Zmluva, Nájomná zmluva, ako aj všetky vzťahy s týmto súvisiace sa riadia slovenským právom, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

17. ZMENY VOP 

17.1 O zmene VOP je Carrivederci povinný informovať Užívateľa/Prenajímateľa prostredníctvom Aplikácie, prípadne iným vhodným spôsobom, a to zásadne 7 kalendárnych dní pred účinnosťou zmien. Nová verzia VOP bude k dispozícii v Aplikácii, prípadne na Webe.

17.2 Užívateľ/Prenajímateľ má právo zmeny VOP odmietnuť v lehote dvoch (2) pracovných dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny VOP a Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však do doby nadobudnutia účinnosti zmeny VOP. Ak súhlasí Užívateľ/Prenajímateľ so zmenou VOP, deň účinnosti takejto zmeny sa stáva pre Užívateľa/Prenajímateľa záväznou.

17.3 Prílohy VOP je možné meniť rovnakým spôsobom ako samotné VOP.

17.4 Ustanoveniami tohto článku nie je nijako dotknutá povinnosť Užívateľa/Prenajímateľa vyjadriť súhlas s aktuálnou verziou VOP (vrátane všetkých príloh) pred odoslaním/potvrdením ponuky na uzavretie Nájomnej zmluvy podľa čl. 8.5 VOP.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na Webe a/alebo v Aplikácii.

18.2 Ukončením trvania Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán VOP, ktoré musia pretrvať až do ich uspokojenia.

18.3 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto VOP alebo Zmluvy ukážu ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť Zmluvy alebo VOP ako celku. Zmluvné strany zjednajú nové ustanovenie, ktoré nahradí existujúce ustanovenie, a ktoré bude čo najlepšie zodpovedať pôvodnému účelu. Toto nové ustanovenie môže byť obsiahnuté takisto priamo v Zmluve.

18.4 V prípade rozporu znenia príloh k týmto VOP, VOP a ponukou Carrivederci v Aplikácii platia v tomto poradí, najskôr ponuka Carrivederci v Aplikácii, dojednania v prílohách a potom VOP. V prípade rozporu znenia VOP a Poistnej zmluvy má prednosť Poistná zmluva, a to aj pred ponukou v Aplikácii a textom akýchkoľvek príloh k VOP.

18.5 Carrivederci a Užívateľ sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne súčinnosť potrebnú k riadnemu plneniu Zmluvy a poskytovania Služby.

18.6 Carrivederci a Užívateľ sa dohodli na spôsobe uzavretia dodatkov k Zmluve tak, že je výslovne možné uzavrieť dodatok(ky) k Zmluve v inej forme, než v akej bola uzavretá Zmluva samotná. Všetky tieto formy sú považované za platné. Carrivederci, Prenajímateľa Užívateľ prehlasujú, že sa oboznámili s celými VOP a berú ich na vedomie, čo potvrdzujú uzavretím Zmluvy, a to výslovne vrátane tohto ustanovenia.

18.7 Kontaktné informácie Carrivederci:

1) Web: www.carrivederci.com

2) Telefón: +421 901 921 505

3) E-mail: support@carrivederci.com

18.8 Súčasťou týchto VOP sú nasledujúce prílohy:

1) Príloha č. 1: Cenník poplatkov a pokút zverejnený na https://carrivederci.com/cennik-pokut;

2) Príloha č. 2: Poistný certifikát potvrdzujúci existenciu uzatvorenej Poistnej zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa [9.5.2018]